O nás

Dům dětí a mládeže, Hostinné
Dům dětí a mládeže v Hostinném najdete od září 2015 v budově "B" Základní školy K. Klíče, ve Školní ulici, v druhém patře. Žlutou budovu, dříve nazývanou "Červenka", obýváme společně se Základní uměleckou školou (v přízemí) a se školní družinou (v prvním poschodí). V Národním domě, kde jsme sídlili od roku 1995, v současné době pouze pořádáme naše větší akce (Karneval, atd.). Od roku 2017 Národní dům spadá pod Městskou správu Hostinné. V Národním domě sídlí kulturní referent města, který zajišťuje pronájem prostorů v Národním domě a má na starosti kulturní život v Hostinném. Dle zřizovací listiny plníme v hlavní činnosti funkci Domu dětí a mládeže, jako organizace zajišťující zájmové vzdělávání pro děti a mládež Hostinném a okolí. Jsme součástí právního subjektu Základní umělecké školy Hostinné a řídíme se vyhláškou MŠMT ČR číslo 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Dle této vyhlášky naplňujeme tyto hlavní činnosti: 

*Pravidelná zájmová činnost - představuje největší podíl naší činnosti a v současné době v DDM funguje okolo 40 zájmových útvarů (ZÚ) v Hostinném i okolních obcích. Jsou to kroužky taneční, sportovní, rukodělné, přírodovědné, společenské i technické. Během školního roku se v nich vystřídá okolo 300 účastníků od 3 do 19 let. Kromě toho u nás najdete i aktivity pro dospělé, převážně sportovní, ale i jazykové a zábavné.                                                                *Příležitostná zájmová činnost - zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího či rekreačního charakteru. Mezi tyto akce patří plesy, diskotéky, karnevaly, oslavy Dne dětí, čarodějnic apod., soutěže (např. v poznávání rostlin, živočichů, výtvarné i sportovní) a turnaje, výlety, zájezdy, exkurze, výstavy, představení, přednášky a také jednotlivé akce během příměstských táborů.                                              *Spontánní aktivity - jedná se o činnosti, které jsou pedagogem organizačně ovlivňovány nepřímo. Slouží jednotlivcům i skupinám a probíhají neorganizovaně dle aktuálního zájmu. Sem patří především tzv. "školní klub" pro děti a mládež dojíždějící a bez odpoledního zázemí po ukončení školní výuky, dále herna, čítárna a hřiště. Tyto činnosti nemají pevný začátek a konec a jsou vymezeny pouze provozem DDM. Pedagog zde má roli rádce, konzultanta a motivátora činností, zajišťuje bezpečnost tam, kde je to nutné.                                                *Pobytová a táborová činnost - může mít formu dětských pobytových táborů (DPT), letních příměstských táborů (LPT) nebo soustředění jednotlivých zájmových útvarů spojených s pobytem. Poslání mohou mít rekreační nebo odborně vzdělávací, které završuje či prohlubuje práci ZÚ. Práce s talentovanou mládeží - spočívá především v odhalování těchto jedinců v běžných skupinách a jejich přípravě na přestup do Základních uměleckých škol a sportovních škol a klubů. *V doplňkové činnosti pak nabízíme především krátkodobé pronájmy prostor. Najdete u nás i veřejný internet, který je přístupný denně po celou pracovní dobu. Činnost DDM se řídí celoročním plánem (školní vzdělávací program). Na vedení zájmových činností se podílejí interní pedagogové volného času a externí spolupracovníci.